Algemene voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen alle contractuele relaties tussen SPRL Adventure4bio (maatschappelijke zetel: Passage Saint-Paul 16, 7700 Moeskroen; KBO n° 0781 836 034), hierna «de verkoper» genoemd, en elke persoon die een aanbod van de verkoper en / of het plaatsen van een bestelling, hierna te noemen «de koper». Deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna afgekort «de AV» genoemd, zijn van toepassing op alle verkopen van producten, met uitsluiting van alle andere algemene of specifieke voorwaarden van de koper. Alleen uitzonderingen die uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard, kunnen hun toepassing wijzigen, onder de voorwaarden en limieten vermeld in die aanvaarding. Het feit dat de verkoper op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de bepalingen van de AV, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van zijn latere vertrouwen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de AV op elk moment voor de toekomst te wijzigen, al dan niet in het kader van lopende commerciële relaties. De AV staan op alle commerciële documenten die door de verkoper worden uitgegeven of worden eraan toegevoegd (catalogi en prijsoffertes, bestelbonnen en bevestigingen, facturen, enz.). De koper kan op verzoek ook een kopie van de algemene voorwaarden verkrijgen bij de verkoper. Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de AV te hebben gelezen en aanvaard. In geval van voortdurende commerciële relaties tussen partijen, zullen de AV van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, op toekomstige verkopen zonder dat dit verder hoeft te worden bedongen of teruggeroepen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN ORDERBEVESTIGING. Alle aanbiedingen van de verkoper, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Elke geplaatste bestelling bindt de koper onherroepelijk aan de verkoper. De koper kan dit alleen wijzigen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper, de eventuele kosten die hiermee verband houden zijn voor rekening van de koper. De ontvangst van een bestelling door de verkoper houdt geen aanvaarding in, die ofwel expliciet zal plaatsvinden door het sturen van een schriftelijke bevestiging van de bestelling, ofwel stilzwijgend door de feitelijke uitvoering ervan. In het laatste geval vormt de uitgereikte factuur de orderbevestiging. De onmiddellijke uitvoering van de levering kan plaatsvinden wanneer de bestelling het voorwerp uitmaakt van een schriftelijke bestelbon, in overeenstemming met het aanbod, naar behoren ingevuld en ondertekend door de koper of deel uitmaakt van de continuïteit van de commerciële relaties. Elke bestelling die tot stand is gekomen door tussenkomst van vertegenwoordigers of handelsagenten van de verkoper, bindt deze echter pas nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 3. PRIJS EN HERZIENINGSCLAUSULE. De in de aanbiedingen en orderbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Alle belastingen en heffingen in het algemeen van welke aard dan ook die op de prijs of het product worden geheven of worden opgelegd, zijn altijd de verantwoordelijkheid van de koper tegen het tarief dat van kracht is op het moment van levering. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen exclusief verzend-, en verzekeringskosten die extra worden gefactureerd. De verhoging, na aanvaarding van de bestelling, van één of meerdere parameters die de kostprijs van het product uitmaken (zoals lonen en sociale lasten, grondstofprijs, wisselkoers, enz.) Machtigt de verkoper op kosten van de koper de overeengekomen prijs proportioneel te verhogen tot een maximumbedrag van 80% van de uiteindelijke prijs, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 maart 1976 betreffende economische herstelmaatregelen.

ARTIKEL 4. LEVERING. De verkochte producten reizen op risico en gevaren van de koper, ongeacht de wijze van vervoer of de betalingsvoorwaarden van de transportprijs. Er wordt aan herinnerd dat de verzend- en bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de verantwoordelijkheid van de koper zijn. Levertijden zijn slechts een schatting. Ze worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, louter ter informatie gegeven en houden geen enkele verbintenis van de verkoper in. De vertraging in de levering ten opzichte van de prognose geeft de koper in geen geval, ongeacht de oorzaak, de mogelijkheid om de beëindiging van de bestelling in te roepen, de producten te weigeren of om vergoeding van enige schade te eisen. direct of indirect geleden door hem of door een derde. De verkoper behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

 ARTIKEL 5. OVERMACHT. Elke overmacht of toevallige gebeurtenis schort automatisch en zonder schadevergoeding de leveringsverplichting van de verkoper op, totdat de genoemde omstandigheid ophoudt. Worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen van de kant van de verkoper, oorlogen en soortgelijke situaties, beslissingen of handelingen van overheidsinstanties, stakingen, uitsluitingen, branden, overstromingen en andere natuurrampen, bedrijfsrampen. Betreft leveringen : het falen van de leveranciers van de verkoper om te presteren en meer in het algemeen alle gebeurtenissen die niet aan de verkoper kunnen worden toegeschreven, ook al zouden deze te voorzien zijn geweest op het moment van aanvaarding van de bestelling, waardoor normale uitvoering onmogelijk of aanzienlijk moeilijker werd of duurder. De verkoper houdt de koper tijdig op de hoogte van het optreden van bovengenoemde gebeurtenissen. Indien de gebeurtenis die een overmacht of een toevallige gebeurtenis vormt meer dan twee (2) maanden duurt, heeft elk van de partijen het recht, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de verkoop eenzijdig te beëindigen, voor het niet-vervulde deel, door eenvoudige kennisgeving aan het andere deel.

ARTIKEL 6. KLACHT - GARANTIE. Op straffe van uitsluiting moeten alle klachten met betrekking tot een duidelijk defect, gebrek of niet-conformiteit van een product, binnen twee (2) werkdagen na levering per e-mail of schriftelijk bij de verkoper worden ingediend. Deze klachten zijn alleen ontvankelijk indien de producten niet gebruikt of doorverkocht zijn en zich, inclusief verpakking, in dezelfde staat bevinden als op het moment van levering. Onder kennelijk defect of non-conformiteit worden verstaan al diegenen die door een nauwgezette en gedetailleerde controle kunnen worden opgespoord. Verborgen gebreken die de geleverde producten kunnen aantasten, moeten per aangetekende brief aan de verkoper worden gemeld binnen twee (2) werkdagen na ontdekking ervan door de koper of vanaf de dag waarop deze het redelijkerwijs had kunnen of moeten ontdekken. , en in ieder geval uiterlijk binnen drie maanden na levering. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade ontstaan tijdens het transport of te wijten aan onvoldoende omstandigheden van behandeling, opslag, bewaring, oneigenlijk gebruik of het niet naleven van de gebruiksinstructies door de koper of door een derde. Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichting de factuur op de vervaldag te betalen. Er kan geen product worden geretourneerd behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper, deze overeenkomst impliceert geen erkenning van aansprakelijkheid van zijn kant. De contractuele aansprakelijkheid van de verkoper is naar zijn keuze strikt beperkt tot de vervanging van defecte producten of de terugbetaling van de gefactureerde prijs, zonder dat de koper of een derde aanspraak kan maken op enige vergoeding voor directe of indirecte schade.

 ARTIKEL 7. BETALING. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de facturen van de verkoper betaalbaar zonder korting, op de maatschappelijke zetel van de verkoper of op zijn bankrekening IBAN: BE12 0689 4507 7592 - BIC: GKCCBEBB binnen dertig (30) kalenderdagen na vanaf de dag volgend, op de dag waarop de debiteur de factuur ontvangt. Elke deellevering vormt een verkoop en maakt het voorwerp uit van een factuur. Er zij aan herinnerd dat het indienen van een claim door de koper zijn betalingsverplichting niet opschort. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet, op straffe van nietigheid, per aangetekende brief aan de verkoper worden gericht en hem bereiken binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst. Niettegenstaande het tegendeel vermeldt door de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de betaling in rekening te brengen op de oudste opeisbare schuld en, in geval van aansprakelijkheid voor vergoedingen, kosten en rente, bij voorkeur op het kapitaal. Elke onbetaalde factuur op de vervaldag draagt automatisch en zonder ingebrekestelling, vanaf de volgende dag tot de volledige betaling ervan, vertragingsrente berekend tegen een tarief van 8,5% per jaar over het verschuldigde bedrag en draagt automatisch, als boetebeding voor laattijdige betaling, de afschrijving op kosten van de koper van een forfaitair bedrag, gelijk aan een tiende van het factuurbedrag met een minimum van honderd (100) euro. Bovendien heeft de verkoper recht op betaling door de koper, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van een forfaitaire schadevergoeding van veertig (40) euro als invorderingskosten, evenals een vergoeding voor alle andere invorderingskosten bovenop het genoemde forfaitaire bedrag en gemaakt als gevolg van laattijdige betaling, met inbegrip van procedurele schadevergoeding in overeenstemming met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. De verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van niet-tijdige betaling alle huidige of toekomstige leveringen uit te stellen totdat de achterstand in hoofdsom, rente en kosten is vereffend, alsook de geleverde producten terug te nemen of te vorderen. Het terugzenden van de geleverde producten voor rekening, risico en risico van de koper, die zich hiertoe op verzoek van de verkoper verplicht. In het geval dat de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, in staat van staking van werkzaamheden en / of betaling verkeert, een minnelijke schikking in de zin van de wet continuïteit ondernemingen heeft voorgesteld of een verzoek heeft ingediend in die zin zijn alle vorderingen van de verkoper, die openstaan voor de koper, al dan niet opeisbaar, automatisch en onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD. De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs en de toebehoren, inclusief kosten, rente en boetes. Zolang deze betaling niet plaatsvindt, is het de koper verboden om, kosteloos of bezwarend, te verpanden en meer in het algemeen, om welke reden dan ook, te beschikken over de producten waarop met eigendomsvoorbehoud. De koper is verplicht de verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van elk beslag door een derde op de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten. Bovenstaande bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht aan de koper, vanaf de levering, van het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen.

ARTIKEL 9. BESLUIT. In het geval dat de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zoals de annulering van een door de verkoper aanvaarde bestelling, het uitblijven van betaling op de vervaldag of de weigering om de bestelde producten in ontvangst te nemen, heeft de verkoper de keuze tussen de koper te dwingen de overeenkomst uit te voeren wanneer dit mogelijk is of deze zonder ingebrekestelling als automatisch te beschouwen als beëindigd tegen het onrecht van de koper, die dan, als compensatie voor de schade die voor de verkoper van het besluit is ontstaan, is hem een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd die is vastgesteld op 25% van de prijs van de verkoop.

ARTIKEL 10. REDDING-CLAUSULE. De ongeldigheid of niet-toepasbaarheid van een van de clausules van de AV heeft geen invloed op de geldigheid of toepasselijkheid van de andere clausules die volledig geldig blijven. In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe de ongeldige of niet-toepasbare clausule te vervangen door een geldige clausule die vanuit economisch oogpunt het dichtst bij de ongeldige of niet-toepasselijke clausule ligt.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT. Het verkoopcontract wordt beheerst door het Belgische recht.

ARTIKEL 12. BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter van het kanton Henegouwen of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Moeskroen