Bescherming van de privacy

AVENTURE BIO BELUX draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij raden u aan om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten, en op alle bezoekers van onze website.


Door deze website te gebruiken, door gebruik te maken van de producten en diensten aangeboden door AVENTURE BIO BELUX en door deel te nemen aan onze acties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop AVENTURE BIO BELUX persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. 1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is SPRL Adventure4bio (maatschappelijke zetel: Passage Saint-Paul 16, 7700 Moeskroen; KBO n° 0781 836 034) met ondernemingsnummer BE 0781 836 034 (hierna “AVENTURE BIO BELUX”). 1. Veiligheid

AVENTURE BIO BELUX verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt AVENTURE BIO BELUX onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens.

Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. 1. Verzameling van Gegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna “Gegevens”).

Uw Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:

 • - u zich registreert en een Webshop account aanmaakt,
 • - u een (online) formulier invult,
 • - een bestelling wordt gevalideerd en verstuurd,
 • - u zich abonneert op een nieuwsbrief,
 • - u vrijwillig uw CV doorstuurt.

AVENTURE BIO BELUX verzamelt volgende categorieën van Gegevens:

 

 • - administratieve gegevens en contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, ….


 1. Verwerking van Gegevens

AVENTURE BIO BELUX kan uw Gegevens voor volgende doeleinden verwerken :


 • Het aanbieden van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden diensten.

We kunnen uw Gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale aanbiedingen, nieuwsbrief of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou zijn. Indien u dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons. Onze contactgegevens kan u hieronder terugvinden.


 • Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt.

 • De creatie en het beheer van uw Webshop – account.

 • Het respecteren van onze wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke Gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of verplichte overdracht van gegevens in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan AVENTURE BIO BELUX u contacteren, bijvoorbeeld om u te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden.


U kan kiezen op welke manier AVENTURE BIO BELUX contact met u kan opnemen:

 • - per mail;
 • - per post;
 • - via sociale media.

Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door AVENTURE BIO BELUX voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u ons deze beslissing meedelen op het volgende adres:


SPRL AVENTURE BIO BELUX

Passage Saint-Paul 16, 7700 Moeskroen Overijse


Klantendienst : 04 99 79 97 16


AVENTURE BIO BELUX zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:

 • in de gevallen die de wet bepaalt;
 • indien wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure; of
 • op verzoek van wetgevend of gerechtelijke instanties.

 

 1. Uw rechten

 1. U heeft daarenboven steeds recht op toegang tot en inzage in uw Gegevens. Om toegang te verkrijgen tot uw Gegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan AVENTURE BIO BELUX op volgende wijze:
 • per email tot hello@aventurebio.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: SPRL AVENTURE BIO BELUX, Passage Saint-Paul 16, 7700 Moeskroen

 1. U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Gegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

-    per telefoon via 04 99 79 97 16

-    schriftelijk naar volgend postadres: SPRL AVENTURE BIO BELUX,  Passage Saint-Paul 16, 7700 Moeskroen

-   via uw Webshop Account (enkel rechtzetten van uw Gegevens).


 1. U heeft als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van Gegevens in te trekken. U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons
 • per email tot hello@aventurebio.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: SPRL AVENTURE BIO BELUX, Passage Saint-Paul 16, 7700 Moeskroen

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.


We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw Gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.


 1. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw Gegevens te voorkomen.

 1. Voor uw volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een

klacht neer te leggen bij de privacycommissie (commission@privacycommission.be) indien  AVENTURE BIO BELUX niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw Gegevens, uw aanvraag weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door AVENTURE BIO BELUX uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn. 1. Cookies

U kunt onze website bezoeken of gebruik maken van onze mobiele applicaties zonder uw persoonlijke Gegevens mee te delen. Het gebruik van de verschillende producten en

 

diensten aangeboden op onze website zijn echter voorbehouden aan personen met een Webshop/Pro account.


Op onze website worden “cookies” gebruikt, kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de pagina, …)


De cookies worden op deze website gebruikt om u een betere service te kunnen aanbieden door ons uw taalkeuze mee te delen en om u bij een volgend bezoek aan de website te kunnen identificeren. Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.


Welke soorten cookies gebruiken we?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van volgende soorten cookies:


o    Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke Gegevens...


o    Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …


o    Cookies voor website analyse: zijn voor statische doeleinden teneinde de website aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat na te gaan hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s problemen opleveren, …In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics, een website analyse service die wordt aangeboden door Google Inc. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik wordt overgebracht naar Google en worden door hen opgeslagen op hun servers, al dan niet in de Verenigde Staten, in het kader van analyses over het gebruik van de website. Deze cookies slaan onder andere volgende informatie op : welke pagina’s er bezocht worden, hoe lang de bezoekers op de website blijven, hoe zij daar kwamen en wat zij aanklikken


o    Sommige cookies kunnen door derde partijen worden geïnstalleerd, zoals onder andere Facebook, Twitter en Pinterest onder hun eigen verantwoordelijkheid. In dit geval raden wij u aan om de privacy policies van deze derde partijen goed door te nemen.


Beheer van cookies

Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van je browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser

(https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/ )

U kan het gebruik van uw cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt. U kan eveneens de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

 

Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert. 1. Bewaartermijn

AVENTURE BIO BELUX bewaart uw Gegevens enkel zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacy beleid. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals hierboven uitgelegd. 1. Risico’s verbonden aan gebruik internet en online applicaties

Het gebruik van onze websites en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico’s van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico’s van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren. 1. Wijzigingen

AVENTURE BIO BELUX behoudt zich het recht voor de verklaring ‘Bescherming van het privéleven’ te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 07/08/2022 1. Bedrijfsgegevens en maatschappelijke benaming

Firmanaam: SPRL Adventure4bio


Maatschappelijke zetel:

Passage Saint-Paul 16, 7700 Moeskroen

TVA BE 0781 836 034


Website : aventurebio.be Contact : 04 99 79 97 16